هک ویندوز با ویروس telnet و گرفتن شل از سیستم قربانی | هکفا HACKFA