ساخت ویروس باجگیر و قفل کردن اطلاعات قربانی | هکفا HACKFA